Denaturat anser karta charakterystyki

Pobierz

Created Date: 5/7/2007 12:30:40 PMTabliczki informacyjne na drzwi.. Opis Ciecz o charakterystycznym zapachu.. Adres e-mail: Data opracowania karty: 01.10.2007 Data aktualizacji karty: 24.04.2010 2.. Identyfikacja mieszaniny i przedsiębiorstwa.. (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 ws.. Pobierz.. 0.0 / 5 (0 głosów) Komentarze: Nie ma jeszcze żadnego komentarza.. Duże przedmioty oczyścić drucianą szczotką, a następnie preparat nanosić pędzlem.. Identyfikacja zagrożeń.- Posiada właściwości odtłuszczające - Odrdzewiając wytwarza dobrze związaną z podłożem warstwę fosforanów żelaza, zabezpieczając przed korozją - Nie niszczy powierzchni metali - Zapobiega przez długi czas ponownemu tworzeniu się rdzy na oczyszczonych powierzchniachRozcieńczalnik o niskiej zawartości siarki.. 1 Statut Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk I. Szczegółowa lista i opis zmian.. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 6.1.. Twoje hasłoKARTA CHARAKTERYSTYKI zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1.. Dodaj go jako pierwszy!Title: Karta charalaskd;fljhnv Author.. k. ul. Powstania Listopadowego 14, 30-298 Kraków tel .. Wzór chemiczny: C 2 H 5 OH + H 2 O + normatywny dodatek skażający.. Elementy tego typu w wielu przypadkach zwiększają również prestiż danej firmy oraz świadczą o profesjonalizmie.WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA..

Nazwa preparatu: denaturat moc 92 o - etanol skażony - spirytus skażony.

Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych: Usunąć z terenu wycieku osoby postronne i nieupoważnione, umieścić je w bezpiecznym, dobrze wentylowanym miejscu.Denaturat - alkohol etylowy całkowicie skażony Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU (Ciąg dalszy) Działać zgodnie z Wewnętrznym Planem Awaryjnym i ulotkami informacyjnymi opisującymi postępowanie w razie wypadków i innych sytuacji awaryjnych.DENATURAT 1.. STATUT STOWARZYSZENIA Ze zmianami przyjętymi przez Walne.Denaturat PROMAT chemicals 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Istotne określone zastosowania Kategorie produktu [PC] PC 9a - Powłoki i farby, rozcieńczalniki, zmywacze do farb PC 0.56 - Rozpuszczalnik 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystykidenaturat.bhp.karta.charakterystyki.doc Rozmiar 104 KB: Fragment dokumentu: 1.. Zakładowa 28, 39-400 Tarnobrzeg tel.. Regulamin Pracy projekt po negocjacjach.. Miesza si ę z wodą w dowolnym stosunku.. Po zlikwidowaniu rdzy obficie spłukać wodą i wysuszyć.. Symbol handlowy: Producent: Dostawca: Użytkownik: 2.KARTA CHARAKTERYSTYKI wg Rozporządzenia Komisji (UE) NR 453/2010 z 20.05.2010 SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa ..

... Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Zakłady Chemiczne "ANSER TARNOBRZEG" Sp.

Służy także do czyszczenia narzędzi, pędzli oraz zabrudzonych elementów po malowaniu.. Może być stosowany jako zmywacz do lakierów.. Tabliczki na drzwi mają za zadanie poinformować klienta, zainteresowane osoby oraz przechodniów o tym, co znajduje się po drugiej stronie, kogo mogą tam spotkać oraz jakie usługi świadczy ta osoba.. Zakładowa 28, 39-400 Tarnobrzeg tel.. Nie powoduje żółknięcia wyrobu rozcieńczanego.. IDENTYFIKACJA PREPARATU.. mas uszczelniających itp. do lepkości roboczych.. Twoja nazwa użytkownika.. : +48 15 641 63 07, faks: +48 15 641 63 22 .Właściwości: - Pozwala odtworzyć przyczepną powierzchnię pod malowanie - Posiada właściwości odtłuszczające - Odrdzewiając wytwarza dobrze związaną z podłożem warstwę fosforanów żelaza, zabezpieczając przed korozją - Nie niszczy powierzchni metali - Zapobiega przez długi czas ponownemu tworzeniu się rdzy na oczyszczonych powierzchniachKARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY wg rozp.. Zardzewiałą powierzchnię zanurzyć (lub przetrzeć) w preparacie na okres 2 - 10 minut w naczyniu szklanym.. dziennik urzędowy - Wyższy Urząd Górniczy.. E l e m e n ty o zn a k o w a n i a P i k to g r a m y : G H S 0 2 G H S 0 7 H a s ł o o s tr ze g a w c ze : N i e b e zp i e c ze ń s tw oDENATURAT R7 KARTA CHARAKTERYSTYKI Sekcja 6..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt