Opisz pozytywne i negatywne skutki migracji

Pobierz

Większy przyrost rzeczywisty: Powstawanie izolowanych dzielnicNegatywną strona imigracji jest przemyt.. - wyludnianie krajów z których odpływa duża grupa ludzi.. Zmiana struktury społecznej - rozwój społeczeństwa przemysłowego (industrialnego): - migracja ze wsi do miast, wielkie metropolie (Londyn, Nowy Jork, Paryż) - migracje między krajami i kontynentami (emigracja z Europy do USA) - zmiana struktury zatrudnienia - mniej ludzi w rolnictwie, więcej w przemyśleSkutki bezrobocia — negatywne i pozytywne Bezrobocie dotyka wielu dziedzin życia ludzi i funkcjonowania państwa.. .Skutki społeczne.. Jego skutki mogą być ekonomiczne (np. zmniejszenie wpływów do budżetu państwa), psychologiczne (np. depresja) czy też społeczne (np. poczucie wykluczenia ze społeczeństwa).Podaj 5., Podaj 3 skutki starzenia się społeczeństwa w Europie., Wymień 4 negatywne skutki migracji., Opisz dwie zmiany, jakie zaszły od 1990 na mapie politycznej Europy., Czym się charakteryzuje społeczeństwo młode i podaj przykład państwa, w którym występuje., Czym się różni magma od lawy?, Jakie są zalety życia w dużym .. Wielu autorów akcentuje zarówno pozytywne, jak i negatywne konsekwencje migracji zarobkowej.. Do pozytywnych skutków emigracji zarobkowej Polaków należy zaliczyć: - zdobycie doświadczenia, naukę języka, uzyskanie kapitału - które okazują się ważnym punktem startu po powrocie do kraju,Pozytywne skutki; 1.Nauka jezyka- polacy wyjezdzajac za granice maja wieksze szanse na szybsza nauke jezyka obcego..

7.11.2010. negatywne.

Nasilenie się migracji może nastąpić m.in. z przyczyn złej sytuacji gospodarczej w miejscu zamieszkania (migracje ekonomiczne) lub sytuacji politycznej nie odpowiadającej migrującym (migracje polityczne).Wypisz pozytywne i negatywne skutki migracji zagranicznych.. Widoczne jest to w różnych sytuacjach - brak lekarzy, pielęgniarek w szpitalach powoduje .odpowiedział (a) 21.11.2010 o 14:23: Pozytywne: - kraj do którego imigrują zyskuje siłę roboczą.. Skutki migracji mogą być pozytywne jak i negatywne oraz dotyczyć krajów z których ludzie migrują oraz tych do których migrują.. - odpływ ludzi młodych i wykształconych poza granice kraju.. około 6 godzin temu.. Zmniejszenie przeludnienia.. Migracje ludności.. Mimo że Polacy zdobywają środki finansowe za granicą, to jednak zarobione kwoty najczęściej inwestują w kraju.. - zubożenie gospodarki krajów z których odpływa duża grupa ludzi.. Pozytywne skutki migracji: emigranci stanowią siłę roboczą w krajach do których emigrują (Polacy w Wielkiej Brytanii);Determinanty popytu turystycznego.. Skutki te mogą wpływać na funkcjonowanie gospodarki oraz społeczeństwo .Skutki migracji są różne zarówno dla krajów emigracji jak i migracji.. Stąd podział na migracje: wewnętrzne i zewnętrzneEmigracja- to wyjazd z kraju ojczystego do innego państwa w celu osiedlenia się tam na stałe lub na pewien czas.z nich jest przemieszczanie ludności nazywane migracją..

Skutki pozytywne: 1.

Podniesienie standardu życia: Rozpad rodzin z powodu rozłąki.. Wzrost bezrobocia wśród ludności miejscowej: Większe zróżnicowanie kulturowe społeczeństwa.. Migracja niesie za sobą również negatywne skutki takie jak: utrata bliskich czy brak fachowców w wieluNegatywnym skutkiem jest odbieranie pracy ludności rodzimej spowodowane konkurencją na rynku pracy (ludzie napływowi są zazwyczaj gorzej opłacani.. Bezrobocie strukturalne.. Wybierz jeden z nich i opisz .Przydatność 60% Przyczyny i skutki współczesnej migracji.. 1.Migracja- przemieszczanie się ludności na stałe , związane z przekroczeniem granic administracyjnych lub państwowych.. Drenaż mózgów.. To właśnie dzięki migracji poznajemy świat, mamy możliwość poprawić swój status materialny, czy skorzystać ze specjalistycznej opieki medycznej.. Wzrost wydatków państwa na pomoc socjalną dla imigrantów.. Do pozytywnych efektów emigracji zalicza się m.in. zmniejszenie bezrobocia i podniesienie standardów bytowania.. -zyskuje przyrost rzeczywisty ludności.. Jeden z bardziej negatywnych skutków emigracji polaków to wzrastający deficyt specjalistów.. Agnieszka.. - niezadowolenie mieszkańców krajów do których napływa dużo ludzi .imigracyjny pozytywne: przyjmowanie wysokiej klasy specjalistów - odmłodzenie struktury wiekowej - poprawa przyrostu naturalnego - drenaż mózgów ( import wysoko kwalifikowanej siły roboczej) - przyspieszenie wzrostu i rozwoju gospodarki - wzbogacenie kulturowe negatywne: żebractwo - zanieczyszczenie środowiska - wzrost wydatków socjalnych (zasiłki) - patologie społeczne (kradzieże np) - konflikty etniczne - problemy na rynku pracyOpisz pozytywne i negatywne skutki migracji na przykładzie trzech wybranych krajów, znajdujących się na rożnych kontynentach..

... - skutki wojen.

Problematy-k t mo na rozpatrywa na dwóch płaszczyznach: makroekonomicznej oraz mikroekonomicznej.. W krajach słabo rozwinięte migracja powoduje zmniejszenie wzrostu naturalnego, zmniejszenie wykwalifikowanej kadry, ale też spadek bezrobocia, a także napływ dewiz.Pozytywne skutki migracji: poprawa sytuacji materialnej emigrantów i ich rodzin, obniżenie poziomu bezrobocia, wypełnienie przez imigrantów luk na rynku pracy, Negatywne skutki migracji: wzrost tempa starzenia się społeczeństwa, rozłąka z rodziną, niedobór pracowników w wielu branżach,Pozytywne skutki urbanizacji.. Społeczność imigrantów oddziałuje jednak pozytywnie na państwa wysoko rozwinięte, głownie z e względów demograficznych, ponieważ występuje w nich niż demograficzny.Migracja ludności - zmiana miejsca zamieszkania lub czasowego pobytu.. 2.Wieksze zarobki- zagranica zarobki sa wieksze niz w polsce.. Negatywne skutki urbanizacji - tworzenie się dużego rynku zbytu - problemy z zaopatrzeniem w wodę - rozbudowa infrastruktury technicznej - wzrost cen działek i mieszkań - zwiększanie wydajności pracy - brak terenów pod budowę mieszkań - łatwiejszy kontakt pomiędzy firmami - niedostatek miejsc parkingowychMigracja zarobkowa ma zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki wpły-waj ce na funkcjonowanie gospodarki oraz społecze stwa Polski..

Co ciekawe, w obu przypadkach możliwe są pozytywne i negatywne skutki migracji.

Turystyka miejska.. 2. skutki negatywne: 1. zwiększenie liczby ludności, brak rąk do pracy, wzrost konkurencji na rynku pracy, odpływ ludzi młodych, zmniejszenie liczby ludności, powstawanie mniejszości narodowych, starzenie się społeczeństwa, konflikty na tle narodowościowymOpisz różnicę w drganiach fałdów głosowych kiedy mówisz głośno i kiedy mówisz szeptem.. Rodzaje migracji: Imigracja jest to przybycie na nowe miejsce zamieszkania po opuszczeniu innego kraju.. - zetknięcie się wielu kultur i ras.. NEGATYWNE: Spadek bezrobocia w państwach emigracyjnych.. Zmniejszenie zjawiska głodu i niedożywienia.Tu również można zastosować podział na skutki pozytywne i negatywne.. Skala tego zjawiska jest bardzo duża i powoduje duże straty w gospodarce państwa.. Kraje skąd wywodzi się emigracja tracą potencjał siły roboczej oraz potencjał intelektualny.. Przemieszczanie się ludności jest całkowicie naturalnym zjawiskiem i występowało we wszystkich czasach.. ; Emigracja jest to opuszczenie miejsca obecnego zamieszkania w celu udania się do nowego miejsca zamieszkania.. Źródło: T.Michalski Œ E.Sołohubiak Œ Borchert —Geografia 1fl Nowa Era 2002 Z prognoz wynika, że w najbliższych latach saldo migracji zewnętrznych będzie zbliżało sięniu ponosi skutki migracji.. 2. isabell; 15.10.2009 Skutki pozytywne: 1. przyspieszenie wzrostu i rozwoju gospodarki 2. wzbogacenie kulturowe skutki negatywne: 1. konflikty etnicznePOZYTYWNE.. W obydwu uj ciach mamy do czynienia z ró norodnymi konsekwencjami, jednak naleWykres ilustruje wielkość migracji ludności Polski w latach: 1981 Œ 1990 i 1991 Œ 2000.. Migracja jest to przemieszczanie się ludności w celu zmiany miejsca zamieszkania na stałe lub czasowo.. Zyskują na przekazywaniu do rodzin pieniędzy przez emigrantów politycznych (np.Przypisz wymienione skutki migracji zagranicznych do odpowiednich kategorii krajów.. Niezależnie jednak od pro-wadzonych badań i prezentowanych opinii warto zwrócić uwagę, że w oj-czyźnie zostaje współmałżonek, dzieci i coraz starsi, samotni, wymagający opieki rodzice.Temat 5.. 3.Wieksze perspektywy- zycie za granicami naszego panstwa jest latwiejsze zarowno towary zywnosciowe jak i czynsz za mieszkanie sa mniejsze co ulatwia start.Skutki migracji zależą od pozycji - państwa emigracyjnego lub imigracyjnego.. Podaj 2 przykłady pozytywnych i negatywnych skutków migracji dla krajów emigracji i dla krajów imigracji.. Zobacz odpowiedzi marxynaz4 marxynaz4 Pozytywne : - zwiększenie różnorodności kulturowej krajów, poznawanie innych kultur - nauka języków - spadek bezrobocia - lepszy standard życia emigrantów i ich rodzin, poprawa ich sytuacji ekonomicznej .. Skutki dla kraju emigracyjnego: Pozytywne: Spadek bezrobocia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt