Domestos kartą charakterystyki

Pobierz

Dzięki kampanii edukacyjnej "Czysty spokój" możesz zmienić swoje codzienne nawyki dotyczące sprzątania.. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.Karta Charakterystyki Zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006/WE, artykuł 31 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu.. Usuwa i zabezpiecza przed powstawaniem wszelkiego rodzaju .1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki: Diversey Europe Operations BV, Maarssenbroeksedijk 2, 3542DN Utrecht, The Netherlands Dane kontaktowe Diversey Polska Sp.. Zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia: EUH031 - W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.. Efektywny i wydajny, pozostawia świeży i przyjemny zapach.KARTA CHARAKTERYSTYKI Zero SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i iden fikac.a rzedsi biorstwa Nawa pr.-duktn Typ pr.-du_ktn : do usuwania w 1.2 substaxii lib jab Þkich hib dom— 13 Polska Sp.. Kodeks pracy nakłada na pracodawcę liczne obowiązki, do których należy między innymi sporządzenie kart charakterystyki substancji chemicznych dla każdej substancji niebezpiecznej używanej przez pracowników w związku ze świadczeniem pracy.Karta Charakterystyki Domestos Professional Pine Fresh Kontrola narażenia środowiska:Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych..

H290 - Może powodować korozję metali.Domestos w firmie - czy potrzebna jest karta charakterystyki?

Wyjątkowo silnie skoncetrowany, zagęszczony preparat czyszcząco-dezynfekujący.. IDENTYFIKACJA PREPARATU Dystrybutor Unilever Polska Sp.. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO DOMESTOS 24H zagęszczony płyn czyszcząco-dezynfekujący Pine Fresh, Atlantic Fresh, Citrus Fresh, Pink Fresh, Red Power Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Strona 1 z 5 1.. P303 + P361 + P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.. Działanie żrące na skórę.. Numer telefonu alarmowego: Colgate-Palmolive (Poland) sp.. Chronić przed dziećmi.. Zadbaj o dezynfekcję najczęściej dotykanych powierzchni w domu, to one są strefami zagrożenia.Domestos Professional Pine Fresh - Karta charakterystyki Gold Drop płyn czyszcząco dezynfekujący - Karta charakterystyki JAX 15 - Karta charakterystyki JAX 34 - Karta charakterystyki Kala AntyWirus - Karta charakterystyki Kala AntyWirus - Potwierdzenie badania dermatologicznego LAKMA Steel Cleaner - Karta charakterystykiPowoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.. działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki - toksyczność ostra, toksyczność przewlekła.. z o .Domestos Przedłużona moc - Płyn czyszcząco-dezynfekujący do toalet 1250 ml - Pine.. ul. Fabryczna 5 00-446 WarszawaKarta Charakterystyki Domestos Professional Grout Cleaner P280 - Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną i ochronę oczu lub ochronę twarzy..

22 328-10-01 1.4 Numer telefonu alarmowego:główna / karty charakterystyki: Prezentujemy nowy zbiór Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych zgodnych z aktualnymi Ustawami.

Substancje korodujące metale.. Adres ul. Domaniewska 49 02-672 WarszawaKarta Charakterystyki Domestos Professional Citrus Fresh Zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia: EUH031 - W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.. P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa tel.. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku.Domestos(*) Professional Toilet Limescale Remover Aktualizacja: 2012-11-21 Wersja 01 Karta Charakterystyki Zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006/WE, artykuł 31 Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Produkt został sklasyfikowany i oznakowany zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE oraz odpowiednimi przepisami krajowymi.. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznychDomestos karta charakterystyki Łatwo jest określić, czy dana mieszanina lub substancja jest niebezpieczna w kontekście produktów handlowych.. Środek czystości domowej 1.4.. IDENTYFIKACJA PREPARATU Dystrybutor Unilever Polska Sp.. z o.o. ul. Domaniewska 49 02-672 Warszawa POLSKA Adres eAdres e- ---mail osoby mail osoby odpowiedzialnej za todpowiedzialnej za tąąąą kartkkaarrttkartęęęę charakterystyki charakterystyki profesjonalnych środków czystości 2019_2021 .. Każdy producent, który rozprowadza towary w Unii Europejskiej, jest prawnie zobowiązany do stworzenia karty charakterystyki dla każdego produktu, który jest wymagany.KARTA CHARAKTERYSTYKI Domestos Professional Citrus Fresh Zawiera chloran(I) sodu (Sodium Hypochlorite), wodorotlenek sodu (Sodium Hydroxide)..

Al _ 134 02-305 POISKA 801-610-610 1 Adres e-.il c.-.y t'1.311..331.3 Dane dotyczDane dotyczą ąąące ccee ce dostawcy karty charakterystykidostawcy karty charakterystyki Unilever Polska Sp.

Domestos wyposażony w nowatorską formułę pozostaje na powierzchni muszli toaletowej dłużej niż dotychczas, dzięki czemu zapewnia jej kompleksową ochronę.. Nadal płukać.. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE Postać/ Barwa Biała kostka z żółtym żelowym paskiem Opakowanie Opakowanie plastikowe LDPE Gęstość 1,6 g/cm3KARTA CHARAKTERYSTYKI CHEMICZNEJ Spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), Załącznik II Domestos 24H plus zageszczony płyn czyszczącoDomestos 24H plus zageszczony płyn czyszcząco- ---dezynfekujacy Pine Freshdezynfekujacy Pine Fresh 1.. AKRYLAN PU_2017 BRUDPUR VC 242_2019 DIX_ŻEL do WC_2018 EUPALIN VC 350_2019 GRUNDPUR VC 150_2019 LASIPUR VC 175_2019 LONG LIFE DEO_2017 NANO GLASS VC 176_2020 NANO ORANGE VC 241_2019 NANO SAN VC 112_2018 PARKIET BŁYSK VC 340_2019 PICCOMAT FS_2017 PIKASAT VC 120_2019KARTA CHARAKTERYSTYKI Domestos 24H Plus zagęszczony płyn czyszcząco-dezynfekujący Pine Fresh SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa produktu : Domestos 24H Plus zagęszczony płyn czyszcząco-dezynfekujący Pine Fresh Kod produktu : 8755443KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Kostka toaletowa Domestos WC Acti-Blitz Lemon Fresh - wkład uzupełniający Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Strona 1 z 4 1..

Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa POLSKA 801-610-610 koszt: 1 impuls za każdą rozpoczętą minutę połączenia Adres e-mail osoby: odpowiedzialnej za tą kartę charakterystyki Kontakt krajowy Niedostępne.

Dzięki zagęszczonej konsystencji dłużej przywiera do czyszczonej powierzchni.. H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.. Adres ul. Domaniewska 49 02-672 Warszawa Numer telefonu Numer faksu Numer infoliniiKARTA CHARAKTERYSTYKI Nie dotyczy dostępna od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 16:00 Brak informacji Produkt ten nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z Dyrektywą w sprawie preparatów niebezpiecznych 1999/45/WE.. Produkt nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, Załącznik XIII SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 3.2 Mieszaniny Składnik(i)Numer WENumer CASNumer REACH KlasyfikacjaUwagiProcent wagowyCechy.. Zasada przeszukiwania zbioru jest bardzo prosta: w poniższych polach należy wpisać kryteria wyszukiwania, nacisnąć "Szukaj" i z otrzymanej listy wybrać dla żądanej pozycji odpowiednią wersję karty poprzez "kliknięcie" na link z dostępną wersją .1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Unilever Polska Sp.. P405 - Przechowywać pod zamknięciem.Domestos zabija 99,9% bakterii i wirusy Zadbaj o czystość domu, chroń swoich bliskich przed wirusami i czuj się bezpiecznie!. 22 328-10-01 1.4 Numer telefonu alarmowego: Szerokie spektrum działania biobójczego.. Nazwa handlowa: Domestos Professional Citrus Fresh Domestos jest zarejestrowanym znakiem towarowym Unilever, używanym przez firmę Diversey na podstawie licencjiUNILEVER POLSKA S.A. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO DOMESTOS Citrus kostka toaletowa 3 w 1 - wkład wymienny Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Strona 3 z 4 9.. H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu.. Jest skuteczny w zwalczaniu bakterii, wirusów (w tym wirusy grypy typu H1N1) i grzybów.. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsicja przedsięęęębiorstwabiorstwabiorstwaKarta Charakterystyki Domestos Professional Drain Cleaner Żadne inne zagrożenia nie są znane..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt