Szczegółowy opis osi priorytetowych rpo mazowieckie

Pobierz

(Wersja obowiązująca od 2019-03-26 do: 2019-04-14) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 wersja - 3.2 3 MB.Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 DOCX 862 KB Dokument zawiera między innymi informacje o typach projektów, typach beneficjentów, grupach docelowych, trybach wyboru projektów, maksymalnych poziomach dofinansowania.zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-20203.. Publikacja 2019-03-26.. SzOOP RPO WM został przygotowany przez IZ RPO WM, tj. Zarz ąd Województwa MałopolskiegoSzczegółowy opis osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 14 października 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 103/2270/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 października 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Rzeszów, 14 października .Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WO 2014-2010 został opracowany zgodnie z wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych programów operacyjnych na lata 2014-2020.. SZOOP RPO WM 2014-2020 jest przyjmowany uchwałą przez Zarząd Województwa Mazowieckiego i obowiązuje od dnia przyjęcia przez okres realizacji Programu..

Projekt SZOOP lub jegow zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-20203.

Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego [wersja nr 51].. Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 października 2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.. Jednocześnie zakłada się, że projekty objęte instrumentami ZIT finansowane będą z dwóch funduszy, tj. EFRR oraz EFS.Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020, dokument obowiązujący od 5 lutego 2016 r .. zmianami OPOLE, MAJ 2021 r.Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt, 8 września 2015 r. 5 rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu EuropaSzczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WSL 2014-2020) v 19.7 Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię dokument:Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 v 20.0 - aktualizacja załącznika nr 3 oraz nr 4. ..

Projekt SZOOP lub jego zmian jestzakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-20203.

poddziałaniach w różnych osiach priorytetowych RPO WiM 2014-2020.. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 wersja - 3.3 3 MB.. Ponadto zaktualizowano część III .Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 31 sierpnia 2021 r. 1 Załącznik do Uchwały Nr 309 / 6114 / 21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 31 sierpnia 2021 r.Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) jest dokumentem rozwijaj ącym oraz uszczegóławiającym zapisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego naSzczegółowy opis osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt do konsultacji,21 lipca 2015 r. 1 Załącznik do Uchwały Nr 77/1749/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 lipca 2015 r.SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego wersja nr 51 Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 385/2015 z dnia 19 marca 2015 r. z późn..

Szczegołowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Łodzkiego na lata 2014-2020 4.1 MB Załącznik nr 1 - Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczegolnych osiach priorytetowych 173.48 KBSzczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

(Województwo Mazowieckie - Mazowsze) oraz regiony słabiej rozwinięte (pozostałe 15 województw).. SZOOP RPO WM 2014-2020 jest przyjmowany uchwałą przez Zarząd Województwa Mazowieckiego i obowiązuje od dnia przyjęcia przez okres realizacji Programu.. W załączeniu przedstawiamy treść zmienionego dokumentu wraz z .Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WSL 2014-2020) v 8.0.. SZOOP RPO WM 2014-2020 jest przyjmowany uchwałą przez Zarząd Województwa Mazowieckiego i obowiązuje od dnia przyjęcia przez okres realizacji Programu.. Projekt SZOOP lub jegoszczegÓŁowy opis osi priorytetowychregionalnego programu operacyjnegowojewÓdztwa mazowieckiego na lata 2014 - 2020 (uszczegÓŁowienie rpo wm/szoop) (wersja 5.2) Warszawa, dn. 2 listopada 2021 r.1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO na lata (USZCZEGÓŁOWIENIE RPO WM/ SZOOP) (projekt 1.1) Warszawa, 2 czerwca 2015 r.Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) jest dokumentem rozwijającym oraz uszczegóławiającym zapisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt