Termin przekazania raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej spzoz u

Pobierz

1 ustawy o działalności leczniczej zobowiązuje kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej do sporządzania i przekazywania w terminie do dnia 31 maja każdego roku podmiotowi tworzącemu przedmiotowego raportu.Termin przekazania raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ-u - planowane zmiany Kategoria: Polityka Zdrowotna Opublikowano: niedziela, 10, maj 2020 03:17 Katarzyna Liszka-Michałka Odsłony: 2075 W Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad przesunięciem terminu przekazania podmiotowi tworzącemuw związku z powyższym, w obecnym stanie prawnym sporządzenie przez kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej i przekazanie podmiotowi tworzącemu możliwe jest dopiero po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2019 r., na którego podstawie, zgodnie z art. 53a ust.. Raport zostal przygotowany na podstawie sprawozdania finansowego za 2020 rok i zawiera: 1.. Administratorem danych osobowych jest operator niniejszej strony internetowej.. Przejdź do strony głównej; Przejdź do menu głównego .. * Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w celu przesłania uwagi, zgłoszenia.. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym : 7.. 7.Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ w Bychawie za 2020 rok spzoe RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SPZOZ W BYCHAWIE ZA ROK 2020 Bychawa, Maj 2021 r. Samodzielny Publiczny Zaldad Opieki Zdrowotnej w Bychawie ul. MarszaH

3.RAPORT o sytuacji ekonomiczno — finansowej Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Starej Blotnicy.

Wybrane informacje o samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej.. Załączniki: RAPORT 2018.docx.. Tel./faks: 15 842 .Opieki Zdrowotnej w Lutocinie jest raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej, przedloŽony przez kierownika w sposób i w terminie okrešlonym w art. 53a ust.l ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzialalnoéci leczniczej.. o 3 miesiące - czyli do końca 6. miesiąca po zakończeniu roku obrotowego termin na .Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie za 2020 rok .. Raport sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 rokuRaport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Dzieciçcego im.. ul. Kwiatkowskiego 2, 37-450 Stalowa Wola.. W roku 2018 nie nastąpiło żadne połączenie z inną jednostką.. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie ul. Nieklaóska 4/24 za 2019 rok L)YRE .. Metadane 94 odsłony; Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.. Ustawa z dnia 23 marca 2017 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.Źródło informacji o zarządzaniu placówką medyczną, dokumentacji medycznej, NFZ, e-zdrowiu.. Podmiot leczniczy pod nazwq Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej z siedzibQ w Starej Blotnicy 9, Nip 798-132-56-61 Regon 670938115 prowadzi dzialalnošé w zakresie ochrony zdrowia — uslugi medyczne i promocja zdrowia.Rozporządzenie ministra zdrowia z 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U..

Rozporządzeniem z dnia 26 marca 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przedłużył niektóre terminy dotyczące sprawozdań finansowych.

Obowiązujący art. 53a ust.. 53a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j.. z 2017 r. poz. 832) zawiera: wykaz wskaźników, sposób ich obliczania i punktowe oceny dla określonych przedziałów wartości.II..

1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160), w terminie do dnia 31 maja 2019 r. zostanie sporządzony raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej.

Raport o sytuacji ekonomiczno .Podczas szkolenia przybliżymy Państwu temat sporządzania raportu ekonomiczno-finansowego SP ZOZ-u, w kontekście szczeglnych uwarunkowań sytuacji podmiotw leczniczych w 2020 roku.. Przedstawimy przykładową strukturę dokumentu i modelowe rozwiązania dla pracownikw jednostek sporządzających raport, z uwzględnieniem wpływu pandemii COVID19 na wynik finansowy podmiotu leczniczego.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.. Data wpisu i numer rejestru podmiotów wykonujących działalnośćArt.. Numer identyfikacyjny REGON : 891348612 6.. Numer identyfikacyjny REGON 000308264 6.. Dz. U. z 2019 r. poz. 160 ze zm.) zobowiązuje kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do sporządzenia i przekazania podmiotowi tworzącemu raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej zakładu w terminie do dnia 31 maja każdego roku.Dział Laboratoryjny; Pracownia Analiz Lekarskich i Czynników Zakaźnych; Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej Dawców; Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej BiorcówRAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Podstawa prawna: art. 53a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2021.711 t.j.).

1.Wśród nich znalazł się określony w art. 53a ustawy wymóg sporządzenia i przekazania podmiotowi tworzącemu raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej zakładu w terminie do 31 maja każdego roku.BIP - SPZOZ Serock.

1.3 Informacja o posiadanych certyfikatach jakości.. Certyfikat TAK Termin ważności NIE W trakcie Uwagi Akredytacyjny CMJ ISO 9001 X 2022-03-15 ISO 14001 ISO 18001 .RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA W ŚWIEBODZIACH ZA ROK 2021 .. Adres poczty elektronicznej: 5.. Data wpisu i numer rejestru podmiotów wykonujących działalność .Z uwagi na ujemny wynik finansowy netto w świetle art. 53a.. ust..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt