Edukacja pacjenta dializowanego

Pobierz

Pozwala to uniknąć zatrucia organizmu przez szkodliwe substancje gromadzące się w nim.. Dializy są koniecznym zabiegiem, gdy nerki przestają prawidłowo pracować.. Edukacja pacjenta stanowi sk ładową szersze-go zagadnienia, jakim jest edukacja zdrowotna, która jest rozumiana jako proces, w którym ludzie uczą się dbać o własne zdrowie i zdrowie spo łeczności, w której żyją [17].. Powyższy standard jest opracowany przede wszystkim dla pacjentów dorosłych.. Program jest skierowany do pacjentów (i ich rodzin), u których zastosowano leczenie nerko zastępcze w postacji dializ otrzewnowych w WSS we Wrocławiu.. Kategoria » Nefrologia Problemy pielęgnacyjne: 5.. 5.Edukacja rodziców dzieci dializowanych otrzewnowo, realizowana przez pielęgniarki pracujące na odcinku.. Edukacja rodziny nt. sposobów podnoszenia i zmiany pozycji chorego.. program jest realizowany w Oddziale Nefrologii oraz Stacji Dializ WSS we Wrocławiu.Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław Załącznik nr 4 do Procedury CO 12.3 Karta indywidualnej edukacji pacjenta dializowanego otrzewnowo 15.Czy potrafi ę rozpozna ć objawy zaka żenia uj ścia cewnika ?zanym z dializoterapią.. Codziennie kontroluje ciśnienie 2 razy dziennie i zapisuje w dzienniczku.. Na podstawie .kontroli oraz pacjenci z nieuregulowanym nadciśnieniem mimo leczenia farmakologicznego..

Edukacja pacjenta w kierunku obserwacji:Tag: edukacja pacjenta dializowanego.

Powszechny jest podzial przewleklej choroby nerek na 5 stadiów-przy czym najpowaŽniejsze jest rokowanie w stadium IV i V- .Program edukacji pacjenta w dializie otrzewnowej ma na celu przygotowanie pacjenta (oraz jego rodziny) do prowadzenia dializ w warunkach domowych w sposób bezpieczny i niezależny.. Od 14 lat chory jest dializowany z powodu przewlekłej niewydolności nerek.. W celu zdobycia zaufania, wzbudzenia zainteresowania oraz pozyskania pacjenta do współpracy musi umieć wykorzystywać w swojej pracy werbalne i poza werbalne techniki komuniko-wania się z chorym [7].. Edukacja rodziny o sposobie wykonani toalety ciała w łóżku chorego.. 26 sierpnia 2017.. Lekarz - WYDAJE MATERIAŁY edukacyjne oraz skierowanie do gabinetu zabiegowego na pomiar RR i naukę praktyczną samodzielnego pomiaru 3.CHARAKTERYSTYKA ODBIORCÓW PROGRAMU: Pacjenci dializowani (maksymalnie 16 osób) CEL GŁÓWNY PROGRAMU: Poprawa jakości życia pacjenta dializowanego, utrzymanie optymalnego odżywiania przy jednoczesnym ograniczeniu gromadzeniu się substancji szkodliwych.. Data publikacji: 13 Październik 2015 Zalecenia dietetyczne dotyczą kontroli zawartości energii, białka, wapnia, fosforu, potasu, sodu i płynów..

Nadzór na edukacją i reedukacją pacjenta i jego opiekuna sprawowany przez dr n. med.

EDUKACJA PACJENTA DIALIZOWANEGO Wstçp Przewlekla choroba nerek- przewlekle uszkodzenie pewnych struktur nerki, glównie nefronów, prowadzQcych do upoéledzenia ich funkcji, a w efekcie do pogorszenia funkcji wydalniczej nerek.. W Polsce Zespół Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Nefrologii już w 2009 roku zalecił edukację pacjenta z CKD jako istotnego elementu opieki [36].Proces pielęgnowania pacjenta dializowanego z przewlekłą niewydolnością nerek.. Dializowanie często poprzedza przeszczep, jednak z uwagi na to, że na organy niejednokrotnie .Rokowanie u pacjenta dializowanego w największym stopniu zależy od jego "pozanerkowego" stanu zdrowia, tzn. od obecnych chorób współistniejących oraz ich zaawansowania.. W wykładzie autorka przedstawia wyniki ankiety przeprowadzonej na dużej grupie pacjentów dializowanych, a także wśród personelu medycznego Stacji Dializ.. Umie wyjaśnić istotę choroby.cewnika obejmuje edukację pacjenta diali-zowanego otrzewnowo w zakresie opieki nad ujściem cewnika, zapobiegania urazom cew-nika, wykrywania nosicielstwa, oceny ujścia cewnika w czasie okresowych kontroli pa-cjenta w poradni dializ otrzewnowych.. CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU: DOMENA POZNAWCZA: 1.. Na dializy chory jest przewożony transportem szpitalnym.Obecnie edukacja taka jest prowadzona zarówno przez pielęgniarki jak i dietetyka w poradniach nefrologicznych, oddziałach nefrologicznych i stacjach dializ..

Pielęgniarka podejmująca się edukacji pacjenta powinna znać i stosować zasady oraz metody nauczania.

Lekarz przedstawia zasady pomiaru ciśnienia oraz ogólne zasady stylu życia 2.. W obliczu obserwowanego wzrostu poziomu świadomości oraz wykształcenia społeczeństwa, rośnie także potrzeba przekazywania pacjentom jak największej liczby informacji na temat ich stanu zdrowia, przyczyn choroby, przesłanek do stosowania danej terapii oraz oczekiwanych rezultatów.dializoterapii, scharakteryzowano proces opieki nad pacjentem dializowanym, w tym edukacji zdrowotnej oraz wskazane zostały wybrane wskaźniki do oceny tej opieki.. Spożyty posiłek podwyższa stężenie krwinek białych, glukozy, trójglicerydów.. Trwają około 4 godzin.. Z powyższego okre ślenia edukacji pacjenta wynika, że: - wykracza ona poza proste informowanie i kła-Pacjent posiada własny ciśnieniomierz.. W edukacji tej należy zwrócić uwagę, aby pa-cjent, wykonując czynności związaneDieta u chorych dializowanych.. - W praktyce w zależności od masy ciała pacjenci powinni spożyć produkty białkowe w ilości 140-280g/dobę.Dlatego zaleca się spożywanie 1,2-1,3 g białka na kilogram należnej masy ciała.. Właściwie nie może być mowy o skutecznym leczeniu tej przewlekłej choroby bez zrozumienia przez chorego jej przyczyn,Choć jej obecność wiąże się z pewnymi niedogodnościami, przetoka nie stanowi znacznego ograniczenia aktywności pacjenta dializowanego..

Cel pracyEdukacja zdrowotna pacjenta i/lub jego rodziny dokumentowana jest w dokumentacji pielęgniarskiej.

Należy jeść nadal 4-5 małych posiłków dziennie w odstępach 2-3 godzinnych.. Ze względu na specyfikę świadczeń zdrowotnych realizowanych dla dzieci i młodzieży, autorzy .Edukacja pacjenta dializowanego powinna być realizowana na podstawie pisemnego protokołu uwzględniającego indywidualne potrzeby edukacyjne każdego chorego, opracowanego zgodnie z obowiązującymi standardami i procedurami prawidłowej opieki nad dostępem naczyniowym.. Każdy chory hemodializowany powinien uzyskać podstawowe informacje dotyczące przetoki tętniczo-żylnej, zasad dbania o przetokę oraz zasad rozpoznawania sytuacji niepokojących, które nakazują .Podstawą skutecznego leczenia jest właściwa komunikacja między personelem medycznym a pacjentem.. Niebezpieczeństwo nagłego spadku cukru Wystąpienie śpiączki hipoglikemicznej , Niebezpieczeństwo spadku wartości potasu poniżej normy(3,50mmol), Zagrożenie hipotonii i hipertonii śródializacyjnej• Pacjent do większości pobrań krwi musi pozostać na czczo, najlepiej 12-15godzin po ostatnim posiłku.. Realizacja edukacji 1.. • Pacjent powinien odstawić leki dotychczas przyjmowane i przyjąć je dopiero po pobraniu krwi.1.. Najważniejsze z nich to choroby układu sercowo-naczyniowego ( niewydolność serca , choroba wieńcowa , miażdżyca naczyń obwodowych) oraz cukrzyca i jej .zdrowia pacjenta [3,4,5,6].. Edukacja jest jednym z najistotniejszych elementów leczenia chorych z cukrzycą.. Edukacja pacjenta pod kątem: - obserwacji zaburzeń emocjonalnych (lęk, depresja, poczucie osamotnienia) - obserwacji masy ciała i zapisywania wyników w dzienniczku bądź zeszycie - prawidłowego odżywiania (zastosowanie diety wątrobowej, lekkostrawnej, potrawy pieczone) 2.. Materiały edukacyjne przekazywane pacjentowi dializowanemu i rodzicowi/opiekunowi:Analiza działań z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki, edukacji zdrowotnej danych działów pielęgniarstwa np: Opieka pielęgniarska nad chorymi psychicznie w stanach nagłych, Edukacyjna rola pielęgniarki wobec pacjenta dializowanego; Rozpoznanie i analiza historycznych czy współczesnych czynników wpływających naPlik Proces pielęgnacyjny pacjenta dializowanego.doc na koncie użytkownika kryswiec • folder Procesy • Data dodania: 19 maj 2011Edukacja chorego z nadciśnieniem tętniczym krwi powinna zawierać m.in. następujące elementy: > opracowanie planu terapeutycznego z uwzględnieniem udziału lekarzy, pielęgniarek, dietetyczek, > sformułowanie zaleceń indywidualnych dla każdego pacjenta, > zalecania zmiany stylu życia u wszystkich pacjentów, u których to Ryszarda Wiercińskiego oraz pielęgniarkę mgr Annę Kasperuk.. Dializy odbywają się po 3 razy w tygodniu.. Edukacja rodziny o konieczności pomocy pacjentowi w czynnościach, które sprawiają choremu trudność..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt